LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene leveringsvoorwaarden CCTV-tester.nu
Artikel 1 Definities

  1. CCTV-tester.nu: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. CCTV-tester.nu is een handelsnaam van Dark Eye. Dark Eye statutair gevestigd te Balk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  01160967.
  2. Klant: een natuurlijk- of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met CCTV-tester.nu.
  3. Consument: een Klant als bedoeld in artikel 1.2, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  4. Website van CCTV-tester.nu: de website van CCTV-tester.nu. Onder meer te bereiken via www.CCTV-tester.nu.
  5. Producten: de meest omvattende definitie van een goed.
  6. Overeenkomst: een Overeenkomst op afstand waarbij de Klant via een door CCTV-tester.nu georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten bij CCTV-tester.nu en waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
  7. Bedenktijd: een termijn van veertien (14) kalenderdagen waarbinnen een Consument de mogelijkheid heeft om de ontbinding van de koop via het Herroepingsrecht te realiseren.
  8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een Consument om na ontvangst van door hem bestelde Product(en), deze Producten binnen de bedenktijd terug te sturen aan CCTV-tester.nu en het aankoopbedrag terug te krijgen.

Artikel 2 Algemene bepalingen

  1. Bepalingen in deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een Klant, zijn van Overeenkomstige toepassing op een Consument, tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven.
  2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle Overeenkomsten van CCTV-tester.nu die strekken tot de verkoop van Producten.
  3. De eventueel door Klant gehanteerde inkoopvoorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op Overeenkomsten aangegaan met CCTV-tester.nu.
  4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
  5. De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van CCTV-tester.nu op Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. CCTV-tester.nu kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. CCTV-tester.nu is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Artikel 3 Aanbiedingen

  1. Bij de op de website van CCTV-tester.nu aangeboden Producten worden Productspecificaties vermeld alsmede de prijs in Euro’s van het Product inclusief BTW. Verzendkosten worden voor of tijdens het tot stand komen van de Overeenkomst weergegeven.
  2. De op de website van CCTV-tester.nu aangeboden Producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden Product.
  3. Indien in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat CCTV-tester.nu op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de Klant. De Consument behoudt te allen tijde zijn recht op zijn Herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6.1.
  4. CCTV-tester.nu verschaft de Klant informatie over de verwachte levertijd van het Product, deze termijn is slechts indicatief.
  5. Eventuele verschuldigde invoerrechten of overige heffingen die verschuldigd zijn, zijn te allen tijde voor rekening van de Klant.

Artikel 4 Tot stand komen van een Overeenkomst

  1. Overeenkomsten komen tot stand nadat de Klant een door CCTV-tester.nu uitgevaardigd aanbod aanvaard en CCTV-tester.nu het tot stand komen van een Overeenkomst per e-mail heeft bevestigd.
  2. Een Overeenkomst komt ook tot stand indien CCTV-tester.nu aanvangt met de levering van Producten aan de Klant nadat een Klant een bestelling heeft geplaatst via de Website van CCTV-tester.nu.
  3. Het staat CCTV-tester.nu altijd vrij om zonder opgaaf van redenen, niet akkoord te gaan met een door een Klant aanvaard aanbod. Indien de Klant al een betaling heeft verricht aan CCTV-tester.nu zal CCTV-tester.nu dit bedrag onmiddellijk na weigering terugboeken aan de Klant.


Artikel 5 Levering

  1. Na het tot stand komen van een Overeenkomst zal CCTV-tester.nu de bestelde Producten zo spoedig mogelijk aanbieden voor transport. De kosten van het transport worden tijdens het tot stand komen van een Overeenkomst aangegeven.
  2. CCTV-tester.nu zal trachten op levering binnen acht (8) werkdagen te doen geschieden. Mochten Producten niet direct uit voorraad leverbaar zijn, zal CCTV-tester.nu trachten binnen twintig (20) werkdagen levering te doen geschieden.
  3. Indien CCTV-tester.nu niet in staat is om het door een Consument bestelde Product binnen dertig (30) dagen te leveren, mag een Consument de Overeenkomst ontbinden.


Artikel 6 Retournering van Producten

  1. Een Consument heeft na ontvangst van de bestelde Producten veertien (14) kalenderdagen de tijd, om op grond van zijn Herroepingsrecht, het bestelde Product, zonder opgaaf van redenen aan CCTV-tester.nu retour te zenden.
  2. CCTV-tester.nu zal na ontvangst van het Product de factuurwaarde van het Product binnen dertig (30) dagen terug boeken naar de Consument.
  3. Indien een Consument zijn Herroepingsrecht gebruikt, komen het risico van de retourverzending en de verzendkosten voor rekening van de Consument.
  4. De Consument dient vanaf het moment van ontvangst van de Producten alle passende maatregelen te nemen om schade aan het Product en/of verpakkingen te voorkomen.
  5. Beschadigde Producten zullen nimmer worden teruggenomen door CCTV-tester.nu.
  6. Het Herroepingsrecht is uitgesloten voor Producten die naar persoonlijke voorkeur van de Consument vervaardigd worden. Een Consument kan zijn Herroepingsrecht eveneens niet ten gelding brengen indien het bestelde Product onder een overige uitzondering valt van artikel 6:230p BW.

Artikel 7 Conformiteit

  1. De Klant dient de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige Producten dient de Klant direct na ontdekking aan CCTV-tester.nu te melden en uiterlijk binnen een termijn van drie (3) dagen na ontdekking.
  2. Op door CCTV-tester.nu geleverde Producten berust een garantietermijn van drie (3) maanden.
  3. Eventuele klachten over de geleverde Producten dient de Klant aan CCTV-tester.nu te melden, waarna CCTV-tester.nu de klacht in behandeling zal nemen.
  4. Indien klachten over Producten gegrond worden verklaard door CCTV-tester.nu, wordt de Klant een vervangend Product of restitutie van de factuurwaarde van het Product aangeboden, zulks naar keuze van CCTV-tester.nu.
  5. De Klant heeft geen recht op garantie als beschreven in dit artikel indien vast komt te staan dat het gebrek aan een Product is ontstaan door toedoen van de Klant.

Artikel 8 Betaling

  1. Betaling dient te geschieden tijdens het tot stand komen van een Overeenkomst via de op de Website aangeboden betaalmogelijkheden.
  2. In geval van niet tijdige betaling is CCTV-tester.nu bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
  3. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de Klant direct aan CCTV-tester.nu gemeld te worden, waarna CCTV-tester.nu het bedrag zal corrigeren.
  4. Onjuistheden in de facturatie ontslaan de Klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.

Artikel 9 Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

  1. De door CCTV-tester.nu geleverde Producten blijven eigendom van CCTV-tester.nu tot het moment dat de Klant alle verplichtingen uit de met CCTV-tester.nu gesloten Overeenkomst deugdelijk is nagekomen. De Klant mag Producten, voordat de eigendom is overgegaan, niet belasten, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
  2. Ingeval CCTV-tester.nu een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten Overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van CCTV-tester.nu vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
  3. De inhoud van de website van CCTV-tester.nu, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van CCTV-tester.nu en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van CCTV-tester.nu.

Artikel 10 Overmacht

  1. CCTV-tester.nu is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  2. CCTV-tester.nu kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de Klant als CCTV-tester.nu gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

  1. Indien CCTV-tester.nu aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst.
  2. CCTV-tester.nu is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van CCTV-tester.nu aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan CCTV-tester.nu toegerekend kunnen worden.
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
  1. CCTV-tester.nu sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door CCTV-tester.nu geleverde Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van CCTV-tester.nu, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
  2. CCTV-tester.nu is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij CCTV-tester.nu partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  2. De Klant en CCTV-tester.nu zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
  3. Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste aanleg uitsluitend de bevoegde (kanton)rechter in Leeuwarden bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen CCTV-tester.nu en de Klant.